ONION

Item #
Description

XO01

1/2 Bag Onion

XO06

Green Onions- ea

VO16

Onion, Green Pencil

VO10

Onion, Red Jumbo

VO07

Onion, Super Colossal

VO24

Onion, Vidalia

VO14

Onion, White Jumbo

VO20

Onion, Yellow 16/3

VO06

Onion, Yellow Colossal

VO04

Onion, Yellow Jumbo

VO02

Onion, Yellow Medium

XO04

Red Onions, lb.

VO071

Super Sweet Onions-cs.

XO05.1

Sweet Onion, lb.

XO03

White Onion, lb

XO05

Yellow Onion lb.